ประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์

Posted on 19. Jul, 2013 by Administrator,

     website กลุ่มนิสิตที่ใช้ CMS Joomla Version 1.5 ขอความร่วมมือไม่ให้ทำการติดตั้ง Plugin TextEditor ชื่อ JCE เนื่องจากพบปัญหา Bug ของ Plugin ดังกล่าวอาจส่งผลทำให้ไม่สามารถใช้งานเว็ปไซต์ได้
     เว็ปกลุ่มกิจกรรมใดที่ใช้โปรแกรม Free Webboard ขอแนะนำให้ใช้ webboard ที่มีการตรวจสอบก่อนการโพสข้อความ(เช่นตรวจสอบโดยใช้วิธีการให้บอกตัวอักษร ก่อนการโพสข้อความ) เพื่อป้องกันการโจมตีจาก spam comment ใน webboard ของท่าน ซึ่ง spam comment มีผลต่อการทำงานของ server ดังนั้นจะขอทำการปิดการเรียกดูจากIp ภายนอกของ web กลุ่มกิจกรรมที่ถูกโจมตีจาก spam ไว้ก่อนแต่ยังคงเรียกดูได้จากเนตของ ม.เกษตร จนกว่ากลุ่มกิจกรรมจะทำการแก้ไข webboard ของท่านเสียก่อน ถ้ากลุ่มกิจกรรมใดมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ root@nisit.ku.ac.th หรือติดต่อมาที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ บางเขน ขออภัยในความไม่สะดวก


     ขอแจ้งให้ทราบว่า server นิสิตได้เปลี่ยนจาก 158.108.5.139 ไปเป็น 158.108.216.10 * ขอให้สมาชิกโฮมเพจกลุ่มกิจกรรมนิสิต ที่ทำการระบุ Code ภายในเว็บเพทเป็น IP เดิมให้ทำการเปลี่ยนจาก IP เป็น DNS : www.nisit.ku.ac.th หรือ แก้ไข IP เป็น 158.108.216.10 แทน ขออภัยในความไม่สะดวก (30/04/2007) * ขอแจ้งให้ทราบว่าจะทำการปิดปรับปรุง webboard ถ้าสมาชิกมีปัญหา ต้องการสอบถามติดต่อมาได้ที่ root@nisit.ku.ac.th * * ทุกๆ กลุ่มกิจกรรมเลยครับ ขณะนี้สามารถใช้งานฐานข้อมูล Mysql ได้ที่ www.nisit.ku.ac.th/phpMyAdmin ครับ ขณะนี้สามารถใช้งานโปรแกรมเปลี่ยน Password ได้แล้วครับ
จุดประสงค์ของการใช้เครื่อง Nisit Server

Posted on 15. May, 2013 by Administrator,

 • เครื่อง Nisit Server เป็นเครื่องที่ให้บริการพื้นที่โฮมเพจให้กับชมรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และเป็นการเปิดโอกาสให้ชมรมต่างๆ มีเครื่องมือ ในการประชาสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิก ในชมรมเองหรือนิสิตภายนอกชมรม
 • เพื่อให้นิสิตได้ใช้ทรัพยากรด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของทางมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือใช้ทรัพยากรนอกระบบ
 • .

  ขั้นตอนการขอพื้นที่โฮมเพจสำหรับชมรม

  Posted on 15. May, 2013 by Administrator,

 • ตัวแทนของชมรม แจ้งความจำนงผ่านเว็ป ในหน้าลงทะเบียน
 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรับรองการขอพื้นที่โฮมเพจ
 • เมื่อกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ให้อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเซ็นรับรอง
 • ยื่นแบบฟอร์มที่ชั้น 2 สำนักบริการคอมพิวเตอร์
 • เมื่อผู้ดูแลระบบสร้างเนื้อที่ให้แล้ว ตัวแทนชมรมจะได้รับ E-mail และ สามารถใช้งานพื้นที่โฮมเพจในเครื่อง nisit.ku.ac.th ได้โดยจะได้ชื่อเป็นซับโดเมนตามชื่อชมรม เช่น ชมรมยูโด จะได้ชื่อเป็น judo.nisit.ku.ac.th
 • .