สำหรับหน่วยงาน กลุ่ม หรือชมรมใดๆ (ทุกวิทยาเขต) ที่มีรหัสหน่วยงานแล้ว แต่ยังไม่ปรากฏในรายชื่อด้านล่าง ขอให้แจ้งชื่อหน่วยงาน สังกัด วิทยาเขตพร้อมทั้งรหัสหน่วยงานมาที่ อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ที่ FENGPYL@KU.AC.TH หรือโทรศัพท์ 081-9270098
จำนวนที่ค้นพบ = 348
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ชื่อหน่วยงานสังกัดวิทยาเขตรหัสหน่วยงานโครงการIDOrganization
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนวิทยาเขตวิทยาเขตบางเขน1xx0000100xxโครงการ332 
สำนักงานอธิการบดีสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตบางเขน1xx0100000xxโครงการ697 
กองกิจการนิสิตสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตบางเขน1xx0100100xxโครงการ1 
กองกิจการนิสิต ฝ่ายกิจกรรมนิสิตสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตบางเขน1xx0100101xxโครงการ376 
กองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตบางเขน1xx0100102xxโครงการ377 
กองกิจการนิสิต ฝ่ายบริการและสวัสดิการนิสิตสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตบางเขน1xx0100103xxโครงการ378 
กองกิจการนิสิต ฝ่ายแนะแนวและจัดหางานสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตบางเขน1xx0100104xxโครงการ379 
กองกิจการนิสิต ฝ่ายบริหารสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตบางเขน1xx0100105xxโครงการ380 
กองกิจการนิสิต ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตบางเขน1xx0100106xxโครงการ382 
กองกิจการนิสิต ฝ่ายวินัยนิสิตสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตบางเขน1xx0100107xxโครงการ632 
กองกิจการนิสิต ฝ่ายงานหอพักสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตบางเขน1xx0100108xxโครงการ657 
กองบริการการศึกษาสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตบางเขน1xx0100200xxโครงการ2 
กองวิเทศสัมพันธ์สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตบางเขน1xx0100300xxโครงการ3 
กองกลางสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตบางเขน1xx0100400xxโครงการ4 
กองคลังสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตบางเขน1xx0100500xxโครงการ5 
กองยานพาหนะ,อาคารและสถานที่สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตบางเขน1xx0100600xxโครงการ6 
กองแผนงานสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตบางเขน1xx0100700xxโครงการ7 
กองการเจ้าหน้าที่ีสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตบางเขน1xx0100800xxโครงการ8 
ศูนย์การศึกษานานาชาติสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตบางเขน1xx0100900xxโครงการ9 
สถานพยาบาล ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตบางเขน1xx0101000xxโครงการ518 
หอจดหมายเหตุ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตบางเขน1xx0101100xxโครงการ600 
คณะเกษตรคณะ,ภาควิชาวิทยาเขตบางเขน1xx0200100xxโครงการ10 
คณะเกษตร ภาควิชาเกษตรกลวิธานคณะ,ภาควิชาวิทยาเขตบางเขน1xx0200101xxโครงการ423 
คณะเกษตร ภาควิชากีฏวิทยาคณะ,ภาควิชาวิทยาเขตบางเขน1xx0200102xxโครงการ422 
คณะเกษตร ภาควิชาโรคพืชคณะ,ภาควิชาวิทยาเขตบางเขน1xx0200103xxโครงการ442 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14